Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ

ΓΙΩΡΓΟΥ Ι.ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ

ΚΑΤΑΦΩΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΘΕΣΕΩΝ

...αποσπάσματα
[...] "Με βάση όσα αναπτύχθηκαν και το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 36§2 και 28§§1 και 2,προκύπτει αβίαστα ότι,για την ολοκλήρωση της συνοµολόγησης των Συµφωνιών ∆ανεισµού και για τη δεσµευτικότητά τους ως αναπόσπαστου µέρους του ελληνικού δικαίου,απαιτείται η ταυτόχρονη (unoactu) επικύρωση και κύρωση από την ολοµέλεια της Βουλής µε την πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου αριθµού των βουλευτών.Παράταύτα,η διαδικασία αυτή,που επιβάλλει το Σύνταγµα για να εξασφαλίζονται η πλήρης γνώση, η ουσιαστική συζήτηση και η σωστή πολιτική απόφαση της λαϊκής αντιπροσωπείας, δεν ακολουθήθηκε.Αντί αυτού, στο πλαίσιο της όλης µεθόδευσης να εµφανιστεί νοµιµοφανής,κατά το διεθνές και το εθνικό δίκαιο,η επιβολή των πρωτοφανούς βαρύτητας µέτρων που προβλέπουν οι Συµφωνίες ∆ανεισµού,θεσπίστηκαν οι διατάξεις των δύο εδαφίων της παραγράφου 9 του Άρθρου Μόνου του ν.3847/2010,που αναφέραµε ήδη.Καταργήθηκαν,δηλαδή,µε κοινό νόµο η επικύρωση και η κύρωση των συνθηκών,που προβλέπει το Σύνταγµα,και υποκαταστάθηκαν µε την απλή συζήτηση και ενηµέρωση του αντιπροσωπευτικού σώµατος.Αλλά όχι µόνο αυτό: µαζί µε την κατάργηση της επικύρωσης και της κύρωσης της Βουλής,η εν λόγω τροπολογία όρισε ότι οι Συµφωνίες ∆ανεισµού «ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους».
∆ε χρειάζεται ιδιαίτερη επιστηµονική θεµελίωση του ότι οι διατάξεις αυτές είναι κατάφωρα αντισυνταγµατικές και ανυπόστατες."[...]
σελ.19-20


__[...] "Η αξία του ανθρώπου,οι θεµελιώδεις αρχές της δηµοκρατίας και τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου και του πολίτη,δηλαδή: ο άνθρωπος και η δηµοκρατική κοινωνία,καθώς και η εθνική κυριαρχία δεν είναι ούτε αντικείµενα διαπραγµάτευσης,ούτε σταθµίζονται µε πταίσµατα ανθρώπων και κυβερνήσεων, ούτε µε την οικονοµική ανάγκη της χώρας.

Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι οι πολιτικοί που συχνά τα θεωρούν πολιτικό ζήτηµα,δηλαδή:αντικείµενα πολιτικών συναλλαγών και πολιτικών ανταλλαγών.Στη δηµοκρατία, δεν είναι πολιτικό ζήτηµα κάθε κυβέρνησης η προάσπιση της αξίας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της κυριαρχίας του κράτους·είναι όρος. Ουδέποτε η πολιτική εξουσία µπορεί να είναι πάνω από τη νοµιµότητα, πάνω από το δίκαιο,που αποτελεί το πολιτικό οικοδόµηµα της πολιτικής κοινωνίας κάθε εποχής. Κανένα δηµοκρατικό σύνταγµα, καµιά δηµοκρατία δεν όρισε ποτέ ότι η κατάσταση οικονοµικής ανάγκης, ακόµη και πτώχευσης, αποτελεί λόγο κήρυξης της χώρας σε κατάσταση ανάγκης και σε περιορισµό των ελευθεριών· αλλά και κανένα δηµοκρατικό σύνταγµα και καµιά δηµοκρατία δεν επέτρεψε ποτέ, σε κατάσταση ανάγκης του κράτους λόγω απειλής της ασφάλειάς του,την παραίτηση από κυριαρχικά δικαιώµατα και την περικοπή κοινωνικών δικαιωµάτων των ασθενέστερων τάξεων.

Αντί συµπεράσµατος, θα διατυπώσω µια ευχή, που αποτελεί συγχρόνως έκκληση και πρόταση προς τις πολιτικές ηγεσίες τόσο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης:Οι Συµφωνίες ∆ανεισµού να καθαριστούν όσο γίνεται πιο σύντοµα από τους όρους που προσβάλλουν και την Ελλάδα και την Ευρώπη."[...]

πηγή : scribd

__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου