Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014

Το κοινοβούλιο της Ναβάρας αναγνωρίζει την Γενοκτονία των Αρμενίων
 http://www.armeniancommunity.gr/media/k2/items/cache/607599a0168b274947e4ccafebef81a5_L.jpgParliament of Navarre Recognizes Armenian Genocide 

PAMPLONA, Spain—The parliament of Spain’s autonomous community of Navarre adopted a measure on Monday recognizing the Armenian Genocide. The measure came after a series of visits by members of the Navarre parliament to Armenia and Artsakh. Navarre lies in the north of Spain and has a sizable population of Basque speakers.
The declaration, adopted by the unicameral Parliament on June 23, reads that “in accordance with the resolution of the European Parliament of June 1987, reaffirmed by subsequent resolutions (February 28, 2002 and April 1, 2004), the events suffered by the Armenian people are an authentic genocide.”
“As we are nearing the centennial of the Armenian Genocide, such declarations clearly show European solidarity with Armenian people and their suffering” commented European Friends of Armenia (EuFoA) Director Eduardo Lorenzo Ochoa. “EuFoA is proud that thanks to its extensive network, more and more key European stakeholders are aware of the importance of this issue,” he added.
The declaration denounces the policy of denial developed by the Turkish regime and calls on Turkey “to establish diplomatic relations with Armenia in the spirit of good neighborhood, and to resolve their border dispute peacefully.” In addition, the text underlines that given Turkey’s status as candidate for EU membership, those two issues (the recognition of the Genocide and the normalization of diplomatic relations) should be urgently addressed.
Navarre is a Spanish autonomous region in the north, bordering France, roughly the size of Cyprus, and populated by around 650,000 inhabitants. It is the fourth region in Spain that has recognized the Armenian Genocide, after the Basque Country, Catalonia and the Balearic Islands.
Αρχική πηγή: Asbarez.com
_ Το Κοινοβουλίου της Ναβάρρας αναγνωρίζει
τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Παμπλόνα, Ισπανία - Το κοινοβούλιο της αυτόνομης κοινότητας της Ισπανίας της Ναβάρας τη Δευτέρα, υιοθέτησε μέτρο αναγνωρίζοντας τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Η πρόταση ήρθε μετά από μια σειρά επισκέψεων των μελών του κοινοβουλίου της Ναβάρρας στην Αρμενία και στο Αρτσάχ. Η Ναβάρρα βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ισπανίας και έχει ένα μεγάλο αριθμό Βάσκων ομιλητών.
Η δήλωση, η οποία εγκρίθηκε από το νομοθετικό σώμα το Κοινοβούλιο στις 23 Ιουνίου, αναφέρει ότι "σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 1987, επιβεβαίωσε με μεταγενέστερες αποφάσεις (28 Φεβ 2002 και 1 Απριλίου του 2004), τα γεγονότα που υπέστη η αρμενική οι άνθρωποι είναι ένα αυθεντικό γενοκτονία ».
«Καθώς πλησιάζουμε την εκατονταετηρίδα της Γενοκτονίας των Αρμενίων, τέτοιες δηλώσεις δείχνουν ξεκάθαρα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στον αρμενικό λαό και τη δυστυχία τους», σχολίασε ο
Eduardo Lorenzo Ochoa, Διευθυντής την "Ευρωπαίοι Φίλοι της Αρμενίας (EuFoA) . "EuFoA είναι περήφανη που χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο της, όλο και πιο βασικά ευρωπαϊκά μέρη ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τη σημασία αυτού του ζητήματος", πρόσθεσε.
Η δήλωση καταγγέλλει την πολιτική της άρνησης που αναπτύχθηκε από το τουρκικό καθεστώς και καλεί την Τουρκία «να συνάψει διπλωματικές σχέσεις με την Αρμενία στο πνεύμα της καλής γειτονίας και την επίλυση συνοριακών διαφορών τους με ειρηνικά μέσα." Επιπλέον, το κείμενο υπογραμμίζει ότι, δεδομένου καθεστώς της Τουρκίας ως υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, τα δύο αυτά θέματα (η αναγνώριση της γενοκτονίας και η εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων) θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως.
Η Ναβάρρα είναι μια ισπανική αυτόνομη περιοχή στο βορρά, συνορεύει με τη Γαλλία, περίπου στο μέγεθος της Κύπρου, και κατοικείται από περίπου 650.000 κατοίκους. Είναι η τέταρτη περιοχή της Ισπανίας που έχει αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, μετά τη Χώρα των Βάσκων, τη Καταλονία και τις Βαλεαρίδες Νήσους.

Το παραπάνω κείμενο είναι μια ανεπίσημη και ερασιτεχνική προσπάθεια μεταφοράς του κειμένου στα ελληνικά. Δεκτή οποιαδήποτε πρόταση για ακριβέστερη μετάφραση.

 ____


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου