Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Ενιαίος χώρος έρευνας-διάσωσης στην θάλασσα Ελλάδας- ΚύπρουΗ Συμφωνία Κύπρου - Ελλάδας

Η πρόσφατη υπογραφή διμερούς Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας για την έρευνα και διάσωση και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Με τη Συμφωνία ενοποιείται, ουσιαστικά, ο θαλάσσιος χώρος μεταξύ Κύπρου - Ελλάδας για τους σκοπούς της Συμφωνίας.
Η Διακρατική αυτή Συμφωνία έχει ως νομικό έρεισμα τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 (γνωστή ως SAR - Search and Rescue Convention) μετά του Παραρτήματός της όπως έχει τροποποιηθεί το 1998 και τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 μετά των Πρωτοκόλλων της (γνωστή ως SOLAS - Safety of Life at Sea). Η Σύμβαση SAR υιοθετήθηκε στο Αμβούργο στις 27 Απριλίου του 1979 και τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιουνίου 1985, ενώ η Σύμβαση SOLAS υιοθετήθηκε, ως τροποποιημένο κείμενο παλαιότερων Συμβάσεων για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής (SOLAS 1914, SOLAS 1929, SOLAS 1948, SOLAS 1960), την 1η Νοεμβρίου 1974 και τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 1980.

Η Κύπρος προσχώρησε στη Σύμβαση SOLAS το 1985, ενώ η Ελλάδα, όπως και η Τουρκία, προσχώρησαν στη Σύμβαση το 1980. Η Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα αφορά τα εμπορικά πλοία και τη χρήση των θαλασσών από αυτά, και θεωρείται η σημαντικότερη διεθνής σύμβαση που υπάρχει σε σχέση με την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων και των δραστηριοτήτων τους. Κύριος σκοπός της Σύμβασης είναι ο καθορισμός των ελάχιστων προτύπων για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη χρήση πλοίων ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια ναυσιπλοΐας τους. Τα κράτη της σημαίας, στα οποία τα πλοία είναι νηολογημένα, έχουν υποχρέωση να τηρούν αυτά τα πρότυπα και να βεβαιώνονται ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους ικανοποιούν τις απαιτήσεις που θέτει η Σύμβαση. Η Σύμβαση περιλαμβάνει επίσης ρήτρες που επιτρέπουν στα Συμβαλλόμενα Μέρη να προβαίνουν σε ελέγχους πλοίων που δεν φέρουν τη σημαία τους, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι αυτά δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα που τίθενται από τη Σύμβαση.

Η Σύμβαση για την Έρευνα και Διάσωση έχει ως κύριο στόχο να καθορίσει ότι, σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος, η διάσωση ναυαγών ή ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα θα συντονίζεται από ένα Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, και όπου κρίνεται απαραίτητο από τη συνεργασία μεταξύ γειτονικών Κέντρων Έρευνας και Διάσωσης. Προς τούτους τους σκοπούς η Ελλάδα ασκεί τον συντονισμό των εν λόγω επιχειρήσεων εντός του FIR Αθηνών από τη δεκαετία του 1950, ενώ η Κύπρος συνέστησε το 1994 Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, η ζώνη ευθύνης του οποίου ταυτίζεται με το FIR Λευκωσίας. Η διακρατική αυτή συμφωνία γίνεται ακριβώς στο πλαίσιο της ρήτρας της Σύμβασης για τον καθορισμό περιοχών ευθύνης. Η υπογραφή της Συμφωνίας με την Κύπρο ακολουθεί την υπογραφή αντίστοιχων Συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας (2000) και Ελλάδας και Μάλτας (2008).

Η πρόσφατη Συμφωνία, πέραν του ότι ενοποιεί τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ των δυο, επιβεβαιώνει, παράλληλα, και τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ τους, και αποτελεί μιαν από τις πολλές απαντήσεις που δίνει και ενδεχομένως θα δώσει, ανάλογα με τον βαθμό υλοποίησης των απειλών της Άγκυρας, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα στις πειρατικές ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την Υφαλοκρηπίδα της Κύπρου.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

πηγή:  SIGMALIVE 

__
Στο προοίμιο (πριν τα άρθρα 1-15) αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (εφεξής αποκαλούμενες ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη),

-Επιθυμώντας να βελτιώσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο Χωρών, στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος,

-Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα για περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο, 

-Επιθυμώντας να υποστηρίξουν τις ενέργειες ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 και των Παραρτημάτων αυτής και της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 και των Πρωτοκόλλων της, όπως έχουν τροποποιηθεί, ειδικότερα δε του Κεφαλαίου V αυτής, 
Συμφώνησαν τα εξής: 

Άρθρο 1
Όροι και Ορισμοί

1 «Φάση Κινδύνου» σημαίνει μία κατάσταση όπου υφίσταται εύλογη βεβαιότητα ότι ένα πλοίο ή πρόσωπο απειλείται από σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και απαιτεί άμεση συνδρομή. 

2 «Αρμόδια Αρχή» σημαίνει – στην Ελληνική Δημοκρατία – το Υπουργείο Ναυτιλίας, και Αιγαίου/ Ελληνική Ακτοφυλακή και - στην Κυπριακή Δημοκρατία - το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων.

3 «Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης» (Περιοχή SAR) σημαίνει μία περιοχή καθορισμένης έκτασης, εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης.

4 «Έρευνα» σημαίνει μία επιχείρηση, η οποία συνήθως συντονίζεται από ένα συντονιστικό ή περιφερειακό κέντρο διάσωσης που διαθέτει κατάλληλο προσωπικό  και εγκαταστάσεις για τον εντοπισμό προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

5 «Διάσωση» σημαίνει μία επιχείρηση για τη διάσωση προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, την παροχή πρώτων βοηθειών ή την κάλυψη άλλων αναγκών και τη μεταφορά τους σε ασφαλές μέρος.

6 «Υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης» σημαίνουν την πραγματοποίηση παρακολούθησης κινδύνου, την επικοινωνία, το συντονισμό και τη διενέργεια ‘Έρευνας και Διάσωσης, περιλαμβανομένης της παροχής ιατρικών συμβουλών, πρώτων βοηθειών ή  εκκένωσης για ιατρικούς λόγους, χρησιμοποιώντας δημόσια και ιδιωτικά μέσα, όπως συνεργαζόμενων αεροσκαφών, πλοίων και άλλων ευκολιών.

7 «Ενιαίο  Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης» (JRCC) και « Συντονιστικό Κέντρο Διάσωσης» (RCC) σημαίνει τις μονάδες που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της αποτελεσματικής οργάνωσης υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης καθώς και για το συντονισμό της διενέργειας των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης εντός της αντίστοιχης Περιοχής SAR της Ελλάδας και της Κύπρου.

8 «Υποκέντρο Διάσωσης» και «Υποκέντρο Έρευνας και Διάσωσης» σημαίνει τις μονάδες που ανήκουν επιχειρησιακά σε κάποιο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (JRCC) ή Συντονιστικό Κέντρο Διάσωσης (RCC) οι οποίες έχουν συσταθεί προκειμένου να δρουν συμπληρωματικά των τελευταίων εντός μίας Περιοχής SAR.

9 «Μονάδα Διάσωσης» σημαίνει οποιαδήποτε μονάδα αποτελούμενη από καταρτισμένο προσωπικό και η οποία διαθέτει εξοπλισμό κατάλληλο για την άμεση διενέργεια επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης.

Άρθρο 2
Δικαιοδοσία

1. Η παρούσα Συμφωνία διέπει τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών που σχετίζονται με τη ναυτική ΄Ερευνα και Διάσωση.

2. Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγουν καμία από τις παρούσες ή μελλοντικές αξιώσεις και τις νομικές θέσεις οποιουδήποτε Μέρους που σχετίζονται με θέματα δικαίου της θάλασσας καθώς και με τη φύση και το βαθμό της δικαιοδοσίας του παράκτιου κράτους και της δικαιοδοσίας του κράτους σημαίας που αξιώνει κάθε Μέρος.

3. Η Περιοχή Έρευνας Διάσωσης (Περιοχή SAR) εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης από την Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας συμπίπτει με την Περιοχή Πληροφόρησης Πτήσεων (FIR) Αθηνών. Η Περιοχή Έρευνας Διάσωσης (Περιοχή SAR) εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης από την Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας  συμπίπτει με την Περιοχή Πληροφόρησης Πτήσεων (FIR) Λευκωσίας.

4. Η γραμμή που διαχωρίζει τις αντίστοιχες Περιοχές SAR, οι οποίες συμπίπτουν με τις  Περιοχές Πληροφόρησης Πτήσεων (FIR) Αθηνών και Λευκωσίας, είναι η γραμμή που διαχωρίζει τις αντίστοιχες FIR, σύμφωνα με τις Περιφερειακές Συμφωνίες Αεροναυτιλίας της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (1950, 1952, 1958), και συνδέει τα ακόλουθα σημεία:36ο05’Ν- 030ο00’Ε, 33ο30’Ν -030ο 00’Ε.

Άρθρο 3
Ειδοποίηση

Αιτήματα για συνδρομή ή συμμετοχή στην οργάνωση επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους υποβάλλονται από το JRCC Πειραιά προς το JRCC Λάρνακας και από το JRCC Λάρνακας προς το JRCC Πειραιά.

Άρθρο 4
Συντονισμός

1. Οι επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης εντός της Περιοχής SAR της Ελλάδας συντονίζονται από το JRCC Πειραιά ενώ οι επιχειρήσεις εντός της περιοχής αρμοδιότητας (Περιοχής SAR) της Κύπρου συντονίζονται από το JRCC Λάρνακας.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν τα αρμόδια πρόσωπα του αντίστοιχου RCC να επικοινωνούν απευθείας με τα αρμόδια πρόσωπα στο έτερο RCC, όπως κρίνεται απαραίτητο, σχετικά με τις επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης.

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη με το παρόν συμφωνούν και εξουσιοδοτούν τα αρμόδια RCC να προβαίνουν σε απευθείας συνεννοήσεις με σκοπό τη διασφάλιση του συντονισμού των επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης που διεξάγονται στις αντίστοιχες Περιοχές Έρευνας και Διάσωσης, εφόσον κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από τις περιστάσεις, προκειμένου να παρασχεθεί επιτυχής συνδρομή σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου.

Άρθρο 5
Αποδοχή Εισόδου

1 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα πραγματοποιήσει αποτελεσματικές προετοιμασίες που διασφαλίζουν ότι οι μονάδες διάσωσης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα γίνουν δεκτές (στην περιοχή ευθύνης του άλλου Μέρους) προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών της Ελλάδας, GΕΝ 1.7-1 και ENR 1.10. και το Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών της Κύπρου ENR 1.10-1 αντιστοίχως. Αιτήματα εισδοχής στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο και το Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας.

2. Κατόπιν αιτήματος του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους για αποδοχή συμμετοχής στις επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, το RCC του αιτούντος Μέρους ειδοποιεί το RCC του άλλου Μέρους σχετικά με τον αριθμό και τη βασική περιγραφή των μονάδων διάσωσης που αναμένεται να εισέλθουν στην Περιοχή SAR.

3 Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν τα αντίστοιχα RCC τους να εκδίδουν άδειες προς τις μονάδες διάσωσης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για συμμετοχή σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στις Περιοχές SAR αυτών, εφόσον η εν λόγω συμμετοχή ζητείται από το Μέρος στην Περιοχή SAR του οποίου διεξάγεται η επιχείρηση.

Άρθρο 6
Μονάδες Διάσωσης

Για λόγους διευκόλυνσης της αναγνώρισης των μονάδων διάσωσης από τη Συντονιστική Αρχή κάθε Μέρους, κάθε εθνική Αρχή Συντονισμού Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης θα γνωστοποιήσει το διεθνές διακριτικό σήμα κλήσης και τα μέσα επικοινωνίας των εν λόγω μονάδων.


Άρθρο 7
Ανταλλαγή Πληροφοριών

1. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνουν περιοδικά σχετικά με την τοποθεσία του RCC και των Υποκέντρων, τις μονάδες διάσωσης και τον εξοπλισμό, τα χαρακτηριστικά απόδοσης και τη διαθεσιμότητα, τα ονόματα των υπευθύνων καθώς και σχετικά με τη μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ τους ενώ θα ανταλλάσσουν και επιχειρησιακά σχέδια και σειρές δράσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν περιστατικά κινδύνου διαφόρων ειδών.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, θα ενημερώσουν, το ταχύτερο δυνατόν, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος σχετικά με τις ανωτέρω αλλαγές.

3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να ενημερώνει πλήρως και άμεσα το άλλο  Μέρος σχετικά με όλες τις αμοιβαίου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις SAR, ή σχετικά με οποιαδήποτε επιχείρηση ενδέχεται να περιλαμβάνει τη χρήση ευκολιών του άλλου Μέρους.

4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργάζονται για την ανάπτυξη διαδικασιών και τεχνικών Έρευνας και Διάσωσης, καθώς και για την ανταλλαγή συναφών πληροφοριών σχετικών με την Έρευνα και Διάσωσης ή επικοινωνιών.

Άρθρο 8
Χρηματοδότηση

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος κανονικά θα χρηματοδοτεί τις δικές του δραστηριότητες που σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν εκ των προτέρων διαφορετικά μεταξύ τους, και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιτρέψει σε ένα ζήτημα απόδοσης εξόδων να καθυστερήσει την ανταπόκριση προς τα πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου.

Άρθρο 9
Συναντήσεις Εκπροσώπων

Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι οι εκπρόσωποι των αντιστοίχων Αρχών που είναι αρμόδιες σε θέματα οργάνωσης Έρευνας και Διάσωσης θα συναντώνται, όπως κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αναπτύσσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.

Άρθρο 10
Ασκήσεις

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να σχεδιάζουν και διεξάγουν ασκήσεις  Έρευνας και Διάσωσης επί προσομοιωμένων συμβάντων έτσι ώστε οι οργανισμοί έρευνας και διάσωσης των Μερών να εκπαιδεύονται στη μεταξύ τους συνεργασία.

Άρθρο 11
Θέση σε Ισχύ

1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψης της τελευταίας εκ των δύο ειδοποιήσεων δια της διπλωματικής οδού, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία καθενός από αυτά  για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας.

2. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστη χρονική περίοδο.

Άρθρο 12
Τροποποιήσεις

Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί, με αμοιβαία συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε εκ των δύο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις ή αλλαγές τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 11, παρ. 1.

Άρθρο 13
Καταγγελία

Η παρούσα Συμφωνία δύναται να καταγγελθεί οποτεδήποτε εγγράφως δια της διπλωματικής οδού. Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς της παύει τρεις μήνες μετά την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης καταγγελίας από οποιοδήποτε εκ των Μερών.


Άρθρο 14
Ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώσουν για την παρούσα Συμφωνία τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979.


Άρθρο 15
Κείμενο

Έγινε  στη Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου 2014 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική, σε δύο κείμενα που είναι εξίσου αυθεντικά.
 
 
Για την Κυβέρνηση της                                                              Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας                                                             Κυπριακής Δημοκρατίας

Ευάγγελος Βενιζέλος                                                                  Ιωάννης Κασουλίδης 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης                                                    Υπουργός Εξωτερικών
 
   και Υπουργός Εξωτερικών

 

 Προετοιμασία υλοποίησης


Να σημειωθεί ότι η Συμφωνία θα πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιο. Ηδη τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Ελλάδας και Κυπρου όπως και οι εμπλεκόμενοι φορείς (μεταξύ τους και διακρατικά). έχουν αρχίσει την επεξεργασία των πρακτικών πλευρών υλοποίησης της Συμφωνίας.

Πηγή: ONALERT
__


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου